Regulamin

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży w Sklepie internetowym Darvea (dalej: Sklep).
 2. Terminy określone w Regulaminie (dalej: Regulamin) oznaczają:

• Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U .z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.).

• Kodeksu postępowania cywilnego – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r.(Dz.U.1964r., nr 43, poz. 296 ze zm.).

• Konsument: osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

• Regulamin – niniejszy Regulamin utworzony na podst. art. 8 ust. 3 Ustawy z dnia 10 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204), który określa zasady dokonywania zakupów w sklepie.

• Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która składa Zamówienie w Sklepie.

• Sklep (Sklep internetowy) serwis internetowy dostępny pod adresem https://darvea.pl gdzie Klient dokonuje zakupów na odległość.

• Towar – produkt, którego opis jest dostępny w Sklepie.

• Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sklepem Darvea a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.

• Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, które określa rodzaj oraz liczbę Towaru.


§ 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego Darvea jest „Darvea spółka z o. o.” dostępna pod adresem: ul. Warsztatowa 7A, 33 - 100 Tarnów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego dla Krakowa Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000717578, posiadająca NIP: 873-326-56-03 REGON: 36926316200000.
 2. Kontakt ze Sklepem internetowym można uzyskać:

a) pod numerem telefonu komórkowego całodobowo: 504 947 032 koszt połączenia za 1 minutę zgodnie z taryfą operatora,

b) korzystając z poczty elektronicznej: sklep@darvea.pl,

c) korespondencyjnie : ul. Warsztatowa 7A, 33-100 Tarnów.

 1. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż kawy i herbaty oraz dodatków związanych z tymi produktami.
 2. Sprzedający realizuje zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sklepem internetowym Darvea zawierana jest w języku polskim.
 4. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie przed zawarciem umowy , a także - na jego żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.
 5. Do korzystania ze Sklepu Internetowego Darvea wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, który posiada zainstalowany np.: system Windows, przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji 3.0 lub nowszej albo Chrome lub Opera z włączoną obsługą Java Script i obsługą plików Cookies z minimalną rozdzielczością ekranu 1024 x 768 pikseli, aktywny adres poczty elektronicznej.

§ 2 Składanie zamówień

 

 1. Każdy produkt oferowany w sklepie pochodzi z legalnego źródła.
 2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych.
 3. Podane ceny zawierają podatek VAT nie obejmują kosztów przesyłki.
 4. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem Sklepu, telefonicznie lub drogą mailową.
 5. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 6. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy zarejestrować się na jego stronie internetowej https://darvea.pl wypełnić formularz oraz zaakceptować Regulamin.
 7. Następnie należy dokonać wyboru Towarów zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie.
 8. Klient dokonuje wyboru zamawianych Towarów przez dodanie ich do „Koszyka”, podaje dane niezbędne do dokonania wysyłki i wystawienia faktury , wybiera sposób płatności i wysyła Zamówienie do Sklepu.
 9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje na podany przez siebie adres e- mail wiadomość ze Sklepu: „Zamówienie ze sklepu internetowego Darvea” . Z chwilą jego otrzymania umowa sprzedaży zostaje zawarta.  § 3 Koszty i termin dostawy

 

 1. Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z wybrana opcją dostawy przez klienta. Firma Darvea oświadcza że nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez pocztę oraz inne firmy kurierskie. Przy wyborze opcji płatności "przelew" lub "płatność kartą lub przelewem online" do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
 3. Koszty przesyłki pokrywa nabywca. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Cennik dostępny jest w koszyku z zamówionym towarem – opcja, metody dostaw.
 4. Przesyłki wysyłane są na terenie Polski oraz innych krajów z uwzględnieniem odpowiedniej opcji dostawy dla danej lokalizacji.


§ 4 Sposoby płatności

 

 1. Każda transakcja potwierdzana jest zgodnie z dyspozycja Klienta fakturą.
 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych dotpay.pl lub przelewem na konto bankowe Sklepu: 27 1020 4955 0000 7702 0227 5758.
 3. „Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl”.§ 5 Odstąpienie od umowy

 

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.
 2. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.
 3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 4. W wypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta przedsiębiorca ma obowiązek poświadczyć na piśmie zwrot świadczenia.
 5.  Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.


§ 6 Procedura reklamacji

 

 1. Składając reklamację należy skontaktować się z Firmą Darvea przy pomocy telefonu lub drogą e-mail. Należy podać imię i nazwisko, przesłać dowód zakupu (faktura) i opisać przedmiot reklamacji.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 3. Reklamowany towar może zostać naprawiony lub wymieniony na nowy. Jeżeli okaże się to niemożliwe, wtedy Klient otrzyma zwrot pieniędzy zgodnie ze złożoną przez siebie dyspozycją.
§ 7. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 

 1. Wraz z akceptacją regulaminu Klient wyraża zgodę, aby właściciel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych. Jednocześnie Klient ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy:
  1) Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2012 r., poz. 1225),
  2) Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 z pozn. zm.),
  3) oraz właściwe przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu w powiązaniu z realizacją umów zawartych między Sklepem a Konsumentem, będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwości miejscowej ogólnej i przemiennej zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. W stosunku do przedsiębiorców spory te będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sklepu internetowego.